Hadis Daif, Hukum dan Macam-Macamnya

1.  Definisi hadits dhaif

Definisi Dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kuat. 

Dhaif ada dua macam yaitu lahiriyah dam maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud disini adalah dhaif maknawiyah.

Hadits dhaif menurut istilah adalah hadits yang di dalamnya tidak didapati syarat hadits dan tidak pula didapati syarah hadits hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadits  sangat banyak sekali, sedangkan lemahnya hadits terletak pada hilngnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih, maka atas dasar ini hadits dhaif terbagi menjadi beberapa macam, seperti Syadz, Mudhtlharib, Mu’allal, Munqathi’Mu’dhal, dll.

Hadits-hadits dhaif banyak terdapat pada sebagian karya berikut ini:

Ketiga Mu’jam At –thabarani – Al-kabir, Al-Awsath, As-Shaghir.
Kitab Al-Afrad, karya Ad-Daruquthni.
Kumpulan karya Al-Khatib Al-Baghdadi
Kitab Hilyatul Auliya’ wa Thabaqatul Ashfiya’ karya Abu Nu’aim Al-Ashbahani.

2.Klasifikasi hadits dhaif
A.    Macam-macam hadits dhaif berdasarkaan kecacatan rawinya
 1. Hadits maudhu’ 
 2. Hadits matruk 
 3. Hadits munkar dan ma’ruf 
 4. Hadits mu’allal 
 5. Hadits mudraj 
 6. Hadits maqlub 
 7. Hadits mudltharrib 
 8. Hadits muharraf 
 9. Hadits mushahhaf 
 10. Haditsmubham 
 11. Hadits majhul
 12. Haditssyadz dan mahfudh (silahkan di klik untuk penjelasanya)
 13. Haditsmukhtalith (silahkan di klik untuk penjelasanya)

B. Macam-macam hadits dhaiif berdasarkan gugurnya rawi
 1. Hadits mu’allaq 
 2. Hadits mursal 
 3. Hadits mudallas 
 4. Hadits munqathi’ 
 5. Hadits mu’dhal 

C.Macam-macam hadits dhaif berdasarkan sifat matannya

 1. Haditd mauquf 
 2. Hadits maqthu’ 

3. Berhujjah dengan hadits dhaif

           Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadits dhaif yang maudhu’ tanpa menyebutkan kemaudhu’annya.

           Adapun kalau hadits dhaif itu bukan hadits maudhu’ maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah.dalam hal ini ada 2 pendapat:

Pertama: Melarang secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadits dhaif baik untuk menetapkan hukum maupun untuk member sugesti amalan utama. Pendapatini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu Al-‘Araby.
Kedua: Membolehkan, kendatipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk member sugesti, menerangkan keutamaan amal dan cerita-cerita bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari’at,dan bukan untuk menetapkan aqidah-aqidah.

           Ibnu Hajar Al-‘Asqalany termasuk ulama ahli hadits yang membolehkan berhujjah  dengan hadits dhaif, untuk fadla’ilul-‘amal, dengan memberikan 3 syarat:

1.      Hadits dhaif itu tidak keterlaluan.
2.    Dasar ‘amal yang ditunjukkan hadits dhaif itu, masih dibawah dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan (shahih dan hasan).
3.      Dalam mengamalkan itu tidak mengiktikadkan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyat(hati-hati)

4.      Meriwayatkan hadits dhaif tanpa menyebutkan sanadnya.

           Para ulama melarang menyampaikan hadits dhaif tanpa menjelaskan sanadnya. Adapun kalau menyertakan sanadnya mereka tidak mengingkarinya.

           Imam An-Nawawy berpendapat:”apabila kita hendak menukilkan hadits dhaif tanpa menyebutkan snadnya, hendaknya jangan memakai shighat jazm, seperti qala, fa’ala, dan amara Rasulullahi kadza-wakadza.  Akan tetapi hendaklah memakai shighat tamrid, seperti: ruwiya ‘an, hukiya ‘an Rasulillah annahu qala, annahu dzakara dan lain sebagainya.”

Apabila mengemukaan hadits dhaif hendaknya mengatakan “ini adalah hadits dhaif sanadnya”,karena ada kemungkinan bahwa hadits yang dhaif sanadnya itu mempunyai sanad lain yany lebih shahih. Kecuali jika dalam menetapkan kedhaifan matan suatu hadits itu karena ikut pendapat para hafidz yang telah menelitinya dengan seksama.

       Adapun jika penelitian itu tidak berhasil menemukan sanad lain yang lebih shahih, tiadalah berhalangan menetapkan kedhaifan suatu hadits secara mutlak.

Jangan sampai ketinggalan artikel terbaru Kami. Cukup masukkan email, Lalu klik Subscribe untuk berlangganan! Gratisss Lohh!!