5 imam mazhab

77
Imam Ja’far (80-148H/699-765M)Ja’afar Ash-Shidiq adalah Ja’far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal
Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti
Rasulullah Muhammad saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (699M). Ibunya
bernama Ummu Farwah binti Al-Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq.
Pada beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi saw dengan Abu Bakar As-Siddiq
ra.

Beliau berguru langsung dengan ayahnya – Muhammad Al-Baqir – di sekolah
ayahnya, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar Islam. Ja’far
Ash-Shidiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti
ilmu filsafat, tasauf, fiqh, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah Imam
yang keenam dari dua belas Imam dalam mazhab Syi’ah imamaiyah (12 Imam: Ali
bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad
Al-Baqir, Ja’far Ash-Shidiq, Musa Al-Khadhim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad,
Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntadhar) Dikalangan kaum sufi
beliau adalah guru dan syaikh yang besar dan di kalangan ahli kimia beliau
dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau menjadi guru Jabir
bin Hayyam – ahli kimia dan kedokteran Islam. Dalam mazhab Syi’ah, fiqih
Ja’farlah sebagai fiqih mereka, karena sebelum Ja’far Ash-SHidiq dan pada
masanya tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru
muncul setelah masa beliau.

Ahli Sunnah berpendapat bahwa Ja’far Ash-Shidiq adalah seorang mujtahid
dalam ilmu fiqh, yang mana beliau sudah mencapai tingkat ladunni, beliau
dianggap sebagai sufi ahli Sunnah dikalangan syaikh-syaikh mereka yang
besar, serta padanyalah tempat puncak pnegetahuan dan darah Nabi saw yang
suci.

Syahrastani mengatakan bahwa Ja’far Ash-Shidiq adalah seorang yang
berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna serta
sangat bijaksana, zahid dari keduniaan, jauh dari segala hawa nafsu.

Imam Abu Hanifah berkata:”Saya tidak dapati orang yang lebih faqih dari
Ja’far bin Muhammad”.

George Zaidan berkata:”Diantara muridnya adalah Abu hanifah (wafat
150H/767M), Malik bin Anas (wafat 179H/795M) dan wasil bin Ata’ (wafat
181H/797M)”. Abu Nuaim mengatakan bahwa di antara murid beliau juga ialah
Muslim bin Al-Hajjaj, perawi hadis sahih yang masyur. Bahkan riwayat lain
mengatakan bahwa di Kufah, sedikitnya ada 900 orang Syaikh belajar kepada
beliau di masjid Kufah.

Abu Zuhrah berkata:”Beliau (Ja’far Ash-Shidiq) berpandukan Kitab Allah
(Al-Qur’an), pengetahuan serta pandangan beliay yang jelas, beliau
mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari nash-nashnya, beliau berpandukan kepada
sunnah, sesungguhnya beliau tidak mengambil melainkan hadis riwayat Ahli
Bait (keluarga nabi)”.

Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767M)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin
Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan
kekeluargaan denagn Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah
berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran,
jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti
Abu hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150H/699M, pada masa pemerintahan Al-Qalid
bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh
menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan
menghafal Al-QUr’an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang
bacaanya, sehingga ayat-ayat suci tersebut terjaga dengan baik dalam
ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalamai makna yang
dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuan tentang
Al-QUr’an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal
pada masa itu.

Selain memperdalam Al-Qur’an, beliau juga aktif mempelajari ilmu figh.
Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik,
Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka,
beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri
sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum
beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuaan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu.
Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling
terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari
18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah mulai mengajar di
banyak majlis ilmu di Kufah.

Sepuluh sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi
meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di
sana, dan ti tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid
Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat dalam
ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu’, dan sangat teguh memegang ajaran
agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan,
sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qadhi) yang
ditawarkan olah Al-Mansur. Konon, karena penolakannya ini beliau kemudian
dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/767M, pada usia 70 tahun. Beliau
dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450H/1066M, didirikan sebuah
sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui
murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang
terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibn Hasan
Al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah
adalah Al-Musuan (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij
(buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu
Yusuf), dan fiqh Akbar (kitab fiqh yang lengkap).


Imam Malik bin Anan (93-179H/712-795M)

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada
tahun 93 H. Beliau berasal dari kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah
rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu
pula beliau telah hafal Al-Qur’an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri
yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal
pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn
Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama
yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Bukti atas hal
itu, adalah ucapan Al-Dahlani ketika dia berkata:”Malik adalah orang yang
paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang
keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat
Abdullah bin Umar, AIsyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah
dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan
dan memberi fatwa”.

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik
mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi
pengetahuaanya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa.
Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw,
dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberi fatwa atas
suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang
biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau
mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syihab tanpa menulisnya. Dan
ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tak satupun
dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya,
terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat kumpulan hadis
secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam
menuntut ilmu.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan seseuatu. Sifat
inilah kiranya yang memberikan kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji
ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata:”Ilmu itu adalah cahaya; ia
akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu”. Beliau juga
menasehatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata:’Sebaik-baik
pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah
satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih menyakinkan menurutmu”.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik enggan memberi
fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab,
berkata:”Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau
berkada:”Ini adalah urusan pemerintahan”.” Imam Syafi’i sendiri pernah
berkata:”Ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika
mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian
bertanya: Siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad! Dia berkata lagi: Wahai
Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, karena ia akan
membebanimu terus, hari demi hari”.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama
dalam ilmu hadis dan fiqih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi
dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab
Al-Muwaththa’, yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab
Maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian di seluruh penjuru dunia.

Imam Syafi’i (150-205H/769-820M)

Imam Syafi’i, yang dikenal sebagai pendiri mazahab Syafi’i adalah: Muhammad
bin Idris Asy-Syafi’i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun
150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin,
tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya,
beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak
terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal
Al-QUr’an.

Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh
dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau
kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu
Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat
mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap
dan mengajarkan ilmu disana, bersama harun Al-Rasyid, yang telah mendengar
kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam
syafi’i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara
lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab
beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi’i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan
jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah,
mazhab Syafi’i menjadi tersebar keseluruh penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin
As. Beliau juga menulis kitab Al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul
Al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam
hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Syafi’i dikenal sebagai orang pertama
yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

DI Mesir inilah akhirnya Imam Syafi’i wafat, setelah memyebarkan ilmu dan
manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca
orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi
orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah:
Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya
Al-Muzani, Abu Yaqub Yusuf bin Yahya bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.


Imam Ahmad Hambali (164-241H/780-855M)

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin
Hilah Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal
tahun 164H(780M).

Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya
meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan
sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan
sejak kecil itu pulabeliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu
pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu
pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur’an, kemudian
belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para
tabi’in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di
sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi’i. Beliau juga pergi menuntut ilmu
ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf
Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad bin
Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak
mengambil hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena
itu, akhirnya beliau berhasih mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan
nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh
tahun.

Pada masa pemerintahan Al-Muktasim-Khalifah Abbasiyah, beliau sempat
dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al Qur’an
adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil.

Imam Ahmad Hambali wafat di baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya tahun
241 H (855M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Sepeninggal beliau,
mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki
banyak pengikut.

SHARE