Pada awalnya ilmu fiqh al-hadîts sangat terbatas, kemudian secara berangsur meluas hingga terkenal sampai kepada kita dengan sebutan syarah hadis. Para fâqih al-hadîts berpegang pada ilmu ini, dan mereka inilah yang telah diberikan rizki oleh Allah berupa kemampuan daya kritis pada masanya dan memiliki pemahaman dari hasil keseriusannya dalam...
Studi Matan Hadis Azan dan Iqamah ketika hendak bersafar (haji) dengan metodologi Muhammad Zuhri Oleh: Qoem Aulassyahied Tongkronganislami.net - Tradisi mengumandangkan ażan dan iqâmah ketika walîmah as-Safar, atau ketika hendak berangkat haji meupakan tradisi yang sudah lumrah di beberapa daerah utamanya daerah basis kelompok naḥdiyyîn. Hal ini, karena kalangan naḥdiyyîn meyakini bahwa...
Makalah Analisi al-Wasith fi Ulum al-Hadits wa Musthalahuhu karya Abu Syuhbah BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu ilmu yang lahir dari Rahim ajaran Islam adalah ilmu hadis. Hal ini dibuktikan dari bermunculannya karya-karya ulama sepanjang generasi yang membahas tentang ilmu hadis atau yang biasa kita kenal dengan ulum al-Hadis.  Di awal perkembangannya,...
Tongkronganislami.net - Syekh Nawawi adalah sosok nama yang sudah tidak asing lagi kita dengar terutama umat islam di seluruh Indonesia. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama Kiai asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat memberikan wejangan ajaran Islam yang...
Tongkronganislami.net - Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tata cara mencuci air seni bayi laki-laki dan perempuan -yang belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibunya. Untuk itu akan kami uraikan perbedaan pendapat tersebut dengan menitikberatkan pembahasan kepada Hadis-hadis Nabi, lalu akan kami analisi berdasarkan pendpat yang lebih dominan. Penggunaan...
Biografi Syekh Muhammad Adz-Zahabi dan Kitab “Al Kasyîf Fî Ma’rifati Man Lahû Riwãyah Fî Al Kutub Al Sittah” Oleh: Makmun Nama lengkapnya adalah Muhammad Bin Ahmad Bin Ustman Bin Qayamaz Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi juga sering dipanggil Abu Abdillah dengan gelar Syamsuddin....
Ulama hadis mengistilahkan penerimaan dan penyampaian riwayat hadis dengan istilah Tahammul wa Adaul hadis. Untuk itu akan kami ketengahkan bagaimanakah kelayakan seorang sahabat dalam menggunakan hadis Nabi SAW.1. Kelayakan Seorang Perawi Kelayakan seorang perawi maksudnya adalah kepatutan seseorang untuk mendengar dan menerima hadis serta kepatutannya...
Cara Sahabat Menerima Hadis Nabi SAW - Hadis-hadis yang ada sekarang ini, adalah hasil jerih payah ulama terdahulu. Sahabat adalah pionir tongkat estafet pertama dalam penyebaran hadis-hadis Nabi. Baik itu perkataan, perbuatan, taqrir, hingga segala hal yang terkait dengan pribadi Nabi. Apa yang disaksikan oleh para sahabat itulah yang sampai...
Cara Nabi SAW Menyampaikan Hadis Kepada Shabat - Sebelum membahas mengenai bentuk-bentuk periwayatan hadis, perlu kiranya untuk diketahui terlebih dahulu defenisi dari periwayatan hadis itu sendiri.  Kata al-Riwayah adalah masdar dari kata kerja rawa yang dapat berarti al-naql (penukilan), al-zikr (penyebutan) dan al-fatl (pintalan) dan al-istiqa (pemberian minum sampai puas)....
Tongkronganislami.net - Kitab Musnad adalah apabila seorang penyusun memasukkan semua Hadits yang pernah dia terima, dengan tanpa adanya penyaringan dan penjelasan tentang tingkatan Hadits-Hadits yang terdapat di dalamnya. Dengan pengertian yang lain kitab Musnad adalah kitab yang Hadits-hadits di dalamnya disebutkan berdasarkan nama Shahabat yang pertama kali masuk Islam,...