Mengenal 5 imam mazhab dalam Islam

5 Imam Mazhab

Imam Ja’far (80-148H/699-765M)

Ja’afar Ash-Shidiq adalah Ja’far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H (699M). Ibunya bernama Ummu Farwah binti Al-Qasin bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Pada beliaulah terdapat perpaduan darah Nabi saw dengan Abu Bakar As-Siddiq ra.

Beliau berguru langsung dengan ayahnya – Muhammad Al-Baqir – di sekolah ayahnya, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar Islam. Ja’far Ash-Shidiq adalah seorang ulama besar dalam banyak bidang ilmu, seperti ilmu filsafat, tasauf, fiqh, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah Imam yang keenam dari dua belas Imam dalam mazhab Syi’ah imamaiyah (12 Imam: Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husein bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja’far Ash-Shidiq, Musa Al-Khadhim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, Mahdi Al-Muntadhar) Dikalangan kaum sufi beliau adalah guru dan syaikh yang besar dan di kalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia. Di antaranya beliau menjadi guru Jabir bin Hayyam – ahli kimia dan kedokteran Islam.

Dalam mazhab Syi’ah, fiqih Ja’farlah sebagai fiqih mereka, karena sebelum Ja’far Ash-SHidiq dan pada asanya tidak ada perselisihan. Perselisihan dan perbedaan pendapat baru muncul setelah masa beliau.

Ahli Sunnah berpendapat bahwa Ja’far Ash-Shidiq adalah seorang mujtahid dalam ilmu fiqh, yang mana beliau sudah mencapai tingkat ladunni, beliau dianggap sebagai sufi ahli Sunnah dikalangan syaikh-syaikh mereka yang besar, serta padanyalah tempat puncak pnegetahuan dan darah Nabi saw yang suci.

Syahrastani mengatakan bahwa Ja’far Ash-Shidiq adalah seorang yang berpengetahuan luas dalam agama, mempunyai budi pekerti yang sempurna serta sangat bijaksana, zahid dari keduniaan, jauh dari segala hawa nafsu.

Imam Abu Hanifah berkata:”Saya tidak dapati orang yang lebih faqih dari Ja’far bin Muhammad”.

George Zaidan berkata:”Diantara muridnya adalah Abu hanifah (wafat 150H/767M), Malik bin Anas (wafat 179H/795M) dan wasil bin Ata’ (wafat 181H/797M)”. Abu Nuaim mengatakan bahwa di antara murid beliau juga ialah Muslim bin Al-Hajjaj, perawi hadis sahih yang masyur. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa di Kufah, sedikitnya ada 900 orang Syaikh belajar kepada beliau di masjid Kufah.

Abu Zuhrah berkata:”Beliau (Ja’far Ash-Shidiq) berpandukan Kitab Allah (Al-Qur’an), pengetahuan serta pandangan beliay yang jelas, beliau mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari nash-nashnya, beliau berpandukan kepada sunnah, sesungguhnya beliau tidak mengambil melainkan hadis riwayat Ahli Bait (keluarga nabi)”.

Imam Abu Hanifah (80-150H/699-767M)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan denagn Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150H/699M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-QUr’an.

Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaanya, sehingga ayat-ayat suci tersebut terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalamai makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuan tentang Al-QUr’an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam Al-Qur’an, beliau juga aktif mempelajari ilmu figh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuaan.

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Hanifah mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

Sepuluh sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan ti tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu’, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qadhi) yang ditawarkan olah Al-Mansur. Konon, karena penolakannya ini beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450H/1066M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lain-lain. Sedang diantara kitab-kitab Imam Abu Hanifah adalah Al-Musuan (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu
Yusuf), dan fiqh Akbar (kitab fiqh yang lengkap).

Imam Malik bin Anan (93-179H/712-795M)

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-Qur’an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan hadis. Bukti atas hal itu, adalah ucapan Al-Dahlani ketika dia berkata:”Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, AIsyah ra, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuaanya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberi fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan, bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang biasa diajak bermusyawarah untuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibn Syihab tanpa menulisnya. Dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tak satupun dilupakannya. Imam Malik benar-benar mengasah ketajaman daya ingatannya, terlebih lagi karena pada masa itu masih belum terdapat kumpulan hadis secara tertulis. Karenanya karunia tersebut sangat menunjang beliau dalam menuntut ilmu.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan seseuatu. Sifat inilah kiranya yang memberikan kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata:”Ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu”.

Beliau juga menasehatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata:’Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih menyakinkan menurutmu”.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik enggan member fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata:”Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkada:”Ini adalah urusan pemerintahan”.”

Imam Syafi’i sendiri pernah berkata:”Ketika aku tiba di Madinah, aku bertemu dengan Imam Malik. Ketika mendengar suaraku, beliau memandang diriku beberapa saat, kemudian bertanya: Siapa namamu? Akupun menjawab: Muhammad! Dia berkata lagi: Wahai
Muhammad, bertaqwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, karena ia akan membebanimu terus, hari demi hari”.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab Al-Muwaththa’, yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun. Namun demikian, mazhab Maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian di seluruh penjuru dunia.

Imam Syafi’i (150-205H/769-820M)

Imam Syafi’i, yang dikenal sebagai pendiri mazahab Syafi’i adalah: Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-QUr’an.

Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafat Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu disana, bersama harun Al-Rasyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam syafi’i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi’i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi’i menjadi tersebar keseluruh penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab Al-Um, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul Al-Fiqh, dan memperkenalkan Waul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam Syafi’i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

DI Mesir inilah akhirnya Imam Syafi’i wafat, setelah memyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-murid beliau yang terkenal, diantaranya adalah: Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya
Al-Muzani, Abu Yaqub Yusuf bin Yahya bin Yahya Al-Buwaiti dan lain sebagainya.

Imam Ahmad Hambali (164-241H/780-855M)

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilah Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H(780M).

Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak orang. Dan sejak kecil itu pulabeliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur’an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi’in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi’i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas.

Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasih mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada masa pemerintahan Al-Muktasim-Khalifah Abbasiyah, beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al Qur’an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hambali wafat di baghdad pada usia 77 tahun atau tepatnya tahun 241 H (855M) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak pengikut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.