Makalah Makkiyah dan Madaniyah

Last Updated on July 7, 2017 by Tongkrongan Islami

BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Salah satu karakter masyarakat jahiliyah adalah “Tukang berdebat dengan kata-kata pedas dan retorika luar biasa, sehingga wahyu Makki juga berupa goncangan-goncangan yang mencekam, menyala-nyala seperti api yang memberi tanda bahaya disertai argumentasi sangat tegas dan kuat. Semua itu dapat menghancurkan keyakinan mereka pada berhala, kemudian mengajak mereka kepada agama tauhid. Dengan demikian tabir kebobrokan mereka berhasil dirobek-robek, begitu juga segala impian mereka dapat dilenyapkan dengan memberikan contoh-contoh kehidupan akhirat, surge dan neraka yang terdapat di dalamnya. 
Sebagai pewaris generasi yang Qur’ani, “Kita dituntut untuk memahami Qur’an pada masa kini sebagaimana kewajiban mereka yang menyaksikan turunnya Al-Qur’an pada masa Rasul” . “Al-Qur’an sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi segenap umat manusia, khususnya bagi mereka yang beriman merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai konsekuensinya di dalam Al-Qur’an telah tertuang segenap aspek yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, baik yang berkenaan dengan muslahat duniawi maupun ukhrawi” 
Sebagai kitab yang unik, M. Quraish Shihab mengatakan “Tiada Bacaan seperti Qur’an yang diatur tatacara membacanya, mana yang dipendekkan, dipertebal atau dihapus ucapannya, di mana tempat yang terlarang ata boleh, atau harus memulai dan berhenti, bahkan diatur lagu dan iramanya. Sampai kepada etika membacanya. 
“Ilmu Makkiyah dan Madaniyah demikian luas sehingga obyek penelitiannya pun banyak dan berlainan. Ia sekaligus merupakan pengetahuan tentang urutan waktu turunya surat dan ayat, mengenai kepastian tempat turunnya, pemilihan-pemilihan soal dan temanya serta penentuan oknum yang dimaksud oleh suatu ayat”. 
“Ayat-ayat yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyahah. Sedangkan yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah” 
Berdasarkan pembahasan di atas, dipahami bahwa hampir dalam segala hal Al-Qur’an sebagai wahyu Allah berbeda dengan kitab-kitab wahyu sebelumnya. Untuk memahami dan mengkaji Al-Qur’an diperlukan berbagai aspek pendekatan, satu di antaranya adalah kajian Makkiyahah dan Madaniyah.
penjelasan tentang makkiyah dan madaniyah
Makalah Makkiyah dan Madaniyah (foto : Arraayah.ac.id)
B. Rumusan Masalah 
Untuk terarahnya pembahasan makalah Makkiyahahwa-Madaniy, penulis mengemukakan rumusan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan ulama tentang pengertian Makkiyahah dan Madaniyah 
2. Apa kebutuhan dan kegunaan mempelajari Makkiyahah dan Madaniyah 
3. Bagaimana tertib surat Makkiyah dan Madaniyah 
4. Bagaimana metode mengetahui Makkiyah dan Madaniyah 
5. Bagaimana ciri-ciri Qat’iyah Makkiyah dan Madaniyah 
6. Bagaimana ciri-ciri Aghlabiyah Makkiyah dan Madaniyah 
BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Pandangan para ulama tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah 
Para ulama begitu semangat dan tertarik untuk meneliti ayat dan surat Al-Qur’an (Makkiyahah dan Madaniyah) untuk ditertibkan sesuai nuzulnya, dengan memperhatikan waktu, tempat dan pola kalimat secara cermat dan objektif 
Dalam kajian surat Makkiyahahwal Madaniy, di kalangan para ulama berbeda pendapat, dan untuk lebih jelasnya tentang persoalan Makkiyahah dan Madaniyah, penulis membagi pada tiga golongan sebagai berikut: 
1. Golongan yang berpijak pada persoalan tempat 
Para ulama yang berpijak pada persoalan tempat berpendapat bahwa “ayat Makkiyah ialah ayat yang turun di Mekah sekalipun turun setelah hijrah, dan ayat Madinah ialah ayat yang turun di Madinah, dengan demikian berarti ia menitik beratkan masalah tempat” 
ا لمكي ما نزل بمكة و لو بعدا لهجر ة والمد ني ما نز ل لمد ينة 
“Makkiyah ialah yang turun di Mekah, walaupun sesudah hijrah. Dan Madaniy ialah yang diturunkan di Madinah” 
2. Golongan yang berpijak pada persoalan Tempat 
Dari kalangan ini berpendapat bahwa”ayat Makkiyah ialah ayat yang turun di Mekah sekalipun turun setelah hijrah, dan ayat Madaniyah ialah ayat yang turun di Madinah, ini berarti titik berat masalahnya pada orang yang dituju oleh dialog itu”. 
ا لمكي ما وقع خطا با لاهل مكة والمد ني ماو قع خطا بلاهل المد ينة 
“Makkiyah ialah yang menjadi khitab kepada penduduk Makkah dan Madaniy ialah yang menjadi khitab bagi penduduk Madinah”. 
3. Golongan yang berpijak pada persoalan urutan waktu dikala berdakwah 
Ulama yang berpijak pada persoalan urutan waktu berpendapat bahwa “ayat Makkiyah ialah ayat yang turun sebelum hijrah sekalipun turun di luar Mekah, dan ayat Madaniyah ialah ayat yang turun sesudah hijrah sekalipun turunnya di Mekah, artinya soal urutan waktu dalam tahapan-tahapan dakwah Islam lebih diutamakan” 
ا لمكي مانزل قبل هجرة الر سول الاالمدينة وان كان نزله بغيرمكة ولمدني ما نزل بعدالهجرةوانكا نزوله بمكة 
“Makkyah, yang turun sebelum Rasul hijrah ke Madinah walaupun turunnya bukan di kota Mekah. Madaniyah yang turun sesudah hijrah walaupun di Mekah” 
Berdasarkan pengertian dari pandangan para ulama tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa sebagian dari mereka lebih cenderung pada persoalan urutan waktu. Namun demikian bukan berarti menafikan pendapat yang lainnya yaitu unsur tempat dan pribadi-pribadi sebagai sasaran penelitiannya. 
B. Kebutuhan dan Kegunaan mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah 
Berbicara persoalan kebutuhan dan kegunaan mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah sangat banyak, di antaranya adalah sebagai berikut: 
1. Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur’an, sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan menafsirkan dengan tafsiran yang benar, sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadz, bukan sebab yang khusus. Berdasarkan hal itu seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh bila di antara kedua ayat tersebut terdapat makna yang kontradiktif, yang datang kemudian tentu merupakan nasihk atas yang terdahulu. 
2. Meresapi gaya bahasa Qur’an dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. Karakteristik gaya bahasa Makkiyah dan Madaniy dalam Qur’an pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah kejalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaannya serta mengatasi apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. 
Setiap tahapan dakwah mempunyai topic dan pola penyampaian tersendiri. Pola penyampaian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tata cara, keyakinan dan kondisi lingkungan. Hal yang demikian Nampak jelas dalam berbagai cara Qur’an menyeru berbagai golongan; orang yang beriman, yang musrik, yang munafik dan ahli kitab. 
3. Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur’an, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun Madinah, sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Qur’an adalah sumber pokok bagi peri hidup Rasulullah. Peri hidup beliau yang diriwayatkan ahli sejarah harus sesuai dengan Qur’an dan Qur’an pun memberikan kata putus terhadap perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. 
4. Membantu mufasir dalam mengistibatkan hukum-hukum islam, 
5. Mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi saw. Dalam membina dan membangun masyarakat islam. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa seorang peneliti dalam meneliti al-Qur’an, khususnya Makkiyah dan Madaniyah, merupakan kebutuhan pokok, sebab dengan demikian akan memperoleh berbagai kemudahan, sekaligus dapat membedakan mana ayat nasikh dan mana yang mansukh, dan atau sebagai alat media dalam memahami dan mengetahui proses perjalan sejarah pembentukan hukum, serta gaya bahasa yang terkandung dalam al-Qur’an. 
C. Tertib Surat Makkiyah dan Madaniyah 
1. Tartib surat Makkiyahah 
Surat-surat Makkiyah yaitu sebanyak 82 surat. Surat-surat tersebut adalah sebagai berikut : 
1. الاْ نعا م 22. لقمان 43. الملك 64. الفجر 
2. الآ عراف 23. اسجد ة 44. القلم 65. البلد 
3. يو نس 24. سبأ 45. الحاقة 66. الشمس 
4. هو د 25. يس 46. المعارج 67. الليل 
5. يو سف 26. ص 47. نوح 68. الضحى 
6. ابر اهيم 27. الز مر 48. الجن 69. الإنشراح 
7. ا لحجر 28. المؤ من 49. المز مل 70. التين 
8. النحل 29. حم اسجد ة 50. المد ثر 71. العلق 
9. بن اسرائيل 30. اشورى 51. القيا مة 72. العاديات 
10. الكهف 31. فاطر 52. الإ نسان 73. القارعة 
11. مر يم 32.. الز خرف 53. المرسلات 74. التكاثر 
12. طه 33. الد خان 54. النبأ 75. العصر 
13. الاْ نبياء 34. الجاثية 55. النازعات 76. الهمزة 
14. الحخ 35. قّ 56. عبس 77. الفيل 
15. المؤ منو 36. الذاريات 57. التكوير 78. قريش 
16. الفر قان 37. الأ حقا ف 58. الإنفطار 79. الماعون 
17. الشعراء 38. الطور 59. الإنِشقاق 80. الكوثر 
18. النمل 39. النجم 60. البتروج 81. الكافرون 
19. القصص 40. القمر 61. الطارك 82. اللهب 
20. العنكبوت 41. الواقعة 62. الآعلى 
21. الروم 42. الصف 63. الغاشية 
2. Surat-surat Madaniyah 
Para ulama berbeda pendapat tentang surat-surat madaniyah. Surat-surat yang mereka sepakati sebanyak 20 surah antara lain: 
1. البقرة 6. التو بة 11. الحخرت 16. الجمعة 
2. ال عمران 7. النور 12. الحديد 17. المنافقون 
3. النساء 8. الاْْحزاب 13. المجادلة 18. الطالاق 
4. الماىد ة 9. محمد 14. الحشر 19. التحريم 
5. الاْْْنفا ل 10. الفتح 15. الممتحنة 20. النصر 
Sedang yang diperselisihkan oleh para ulama ada 12 surat, antara lain: 
1. الافاتحة 4. الصّّفّّ 7. القد ر 10. الإ خلا ص 
2. الرىد 5. التغابن 8. البينة 11. الفلق 
3. الرحمن 6. التطفيف 9. الزلزال 12. الناس 
Pendapat lain mengatakan ayat-ayat Makkiyah turun selama 12 tahun 5 bulan dan 13 hari. Tepatnya mulai 17 ramadhan tahun 41 hingga awal Rabi’ul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Perbandingan ayat-ayat yang diturunkan dimekah berkisar 19/30 dan yang diturunkan dimedinah berkisar 11/30. Adapun surat-surat yang turun di Mekah sejumlah 91 dan yang turun di Madinah sejumlah 28.” 
a. Surat Makkiyah 91 surat yaitu: (1). Al-Alaq (2). Al-Qalam (3). Al-Muzammil (4). Al-Mudatsir (5). Al-Fatihah (6). Al-Ahzab (7). At-Takwir (8). Al-A’la (9). Al-Lail (10). Al-Fajr (11). Ad-Duha (12). Ak-Insyira (13). Al-Ashr (14). Al-Adiyat (15). Al-Kautsar (16). At-Takasur (17). Al-Ma’un (18). Al-Kafirun (19). Al-Fil (20). Al-Alaq (21). An-Nas (22). Al-Ikhlas (23). An-Najm (24). ‘Abasa (25). Al-Qadar (26). Asy-Syamsu (27). Al-Buruj (28). At-Tin (29). Al-Quraisy (30). Al-Qari’ah (31). Al-Qiyamah (32). Al-Humazah (33). Al-Mursalat (34). Qaf (35). Al-Balad (36). Ath-Thariq (37). Al-Qamar (38). Shad (39). Al-A’raf (40). Al-Jin (41). Yasin (42). Al-Furqan (43). Fathir (44). Maryam (45). Thaha (46). Al-Waqi’ah (47). Asy-Syu’ara (48). An-Naml (49). Al-Qashash (50). Al-Isra’ (51). Yunus (52). Hud (53). Yusuf (54). Al-Hijr (55). Al-An’am (56). Ash-Shafat (57). Luqman (58). Shaba’ (59). Az-Zumar (60). Ghafir (61). Fushshilat (62). Asy-Syura (63). Az-Zukhruf (64). Ad-Dhukhan (65). Al-Jatsiah (66). Al-Ahqaf (67). Adz-Dzariyat (68). Al-Ghasyiah (69). Al-Kahf (70). An-Nahl (71). Nuh (72). Ibrahim (73). Al-Anbiya’ (74). Al-Mu’minun (75). As-Sajdah (76). Ath-Thur (77). Al-Mulk (78). Al-Haqqah (79). Al-Ma’arij (80). An-Naba’ (81). An-Nazi’at (82). Al-Infithar (83). Al-Insyiqaq (84). Ar-Rum (85). Al-Ankabut (86). Al-Muthaffifin. 
Kalangan ulama tafsir berpendapat bahwa surat al-Muthaffifin (Tathfif) adalah surat yang terakhir turun di Mekah. Menurut al-Khudhari, selain surat-surat tersebut masi ada lagi surat-surat yang di masukan kedalam kelompok Makiyah, yakni: (87). Al-Zalzalah (88). Al-Ra’d (89). Al-Rahman (90). Al-Insan (91). Al-Bayyinah. 
b. Surat al-Madaniyah 28 surat yaitu: (1). Al-Baqarah (2). Al-Anfal (3). Ali Imran (4). Al-Ahzab (5). Al-Mumtahanah (6). An-Nisa’ (7). Al-Hadid (8). Al-Qital (Muhammad) (9). Ath-Thalaq (10) al-Hasyr (11). An-Nur (12). Al-Haj (13). Al-Munafiqun (14). Al-Mujadalah (15). Al-Hujarat (16). At-Tahrim (17). At-Taghabun (18). Ash-Shaf (19). Al-Jumu’ah (20). Al-Fath (21). Al-Maidah (22). At-Taubah (23). An-Nasr (24). Surat Az-Zalzalah (25). Surat Ar-Rad (26. Surat Ar-Rahman) (27). Surat Al-Insan (28). Surat Al-Bayyinah. 
D. Metode Mengetahui Surat Makkiyah dan Madaniyah 
Oleh para ulama dalam menentukan surat Makkiyahah dan Madaniyah berstandar pada dua metode, yaitu metode sima’I Naqli (pendengaran apa adanya) dan metode Qiyas Ijtihadi (kias hasil Ijtihad). Yang dimaksud dengan metode “Naqlis-Sima’I adalah ayat-ayat dan surat-surat yang kita kenal bahwa ia adalah Makkiyahah atau Madaniyah dengan cara periwayatan dari salah satu sahabat yang hidup pada periode wahyu, dan mereka menyaksikan turunnya ayat atau dari salah satu tabi’in yang telah mendengar dari sahabat” 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode Sima’I Naqli pegangannya adalah berita (pendengaran), sedangkan metode qiyasi ijtihadi berpegangan pada penalaran. Baik berita pendengaran maupun penalaran, keduanya merupakan metode pengetahuan yang valid dan penelitian yang akurat. 
E. Ciri-Ciri Qat’iyah Makkiyahah dan Madaniyah 
1. Ciri-Ciri Qat’iyah Makkiyahah 
1) Setiap surat yang di dalamnya terdapat kalimat “Kalla” adalah Makkiyahah. Kalimat “Kalla” disebut 33 kali dalam 15 surat, semuanya dalam separo terakhir al-Qur’an. Hikmah “Kalla” yang demikian itu untuk menahan dan melarang orang yang sombong dan keras kepala. Demikian itu cocok digunakan untuk berbicara pada kaum musyrikin di Mekah. 
2) Setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Sajadah, adalah Makkiyahah , terdapat 14 surat yaitu; Surat al-A’raf, Ar-Rad, an-Nahl, al-Isra’, Maryam, al-Haj (dua sajadah), al-Furqan, an-Naml, as-Sajdah, al-Fush-Shilat, an-Najm, al-Insyiqaq, al-A’alaq (Iqra bismi rabik). 
3) Setiap surat yang dimulai dengan qasam (sumpah) ada 15 surat yakni; Surat ash-Shaffat, az-Zariyat, ath-Thur, an-Najm, al-Mursalat, an-Naziat, al-Buruj, ath-Thariq, al-Fajr, asy-Syams, al-Lail, adh-Dhuha, at-Tin, al-Adiyat, al-Ashr. 
4) Setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijriah, seperti “Alif-Lam-Mim” dan “Ha-Mim” dan lain-lain, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya adalah Madaniyah versi Ijma’, sedang pada surat ar-Rad terdapat perbedaan pendapat. 
5) Setiap surat yang memuat “Ya ayyuhan-nnas”, serta tidak memuat “Ya ayyuha-Iladzina amunu”, kecuali pada surat al-Haj yang di akhir surat memuatnya, namun ia tetap Makkiyahah”. 
2. Ciri-ciri Qat’iyah Madaniyah 
1) Di dalamnya ada izin berperang, atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. 
2) Di dalamnya terdapat penjelasan bagi hukuman-hukuman tindak pidana, faraid, hak-hak perdata, peraturan-peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdatan, kemasyarakatan dan kenegaraan. 
3) Di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik, terkecuali surat al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. 
4) Di dalamnya didebat para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebih-lebihan dalam beragama, seperti kita dapati dalam surat al-Baqarah, an-Nisa’. Ali Imran, at-Taubat. 
F. Ciri-Ciri Aghlabiyah Makkiyah dan Madaniyah 
1. Ciri-ciri Aghlabiyah Makkiyah 
1) Ayat-ayat dan surat-suratnya pendek-pendek, nada perkataannya keras dan agak bersajak. 
2) Mengandung seruan pokok-pokok iman kepada Allah, hari akhir dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. 
3) Menyeru manusia berperangai mulia dan berjalan di atas jalan kebajikan. 
4) Mendebat orang-orang musyrikin dan menerangkan kesalahan-kesalahan pendirian mereka. 
5) Banyak terdapat lafal sumpah 
2. Ciri-ciri Aghlabiyah Madaniyah 
1) Surat panjang-panjang, sebagian ayat-ayatnya pun panjang-panjang serta jelas menerangkan hukum dengan mempergunakan uslub yang terang. 
2) Menjelaskan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan 
Secara umum kriteria atau ciri-ciri surah Makkiyah dan madaniyah antara lain 
A. Ciri-ciri surah Makkiyah 
1. setiap ayat yang dimulai dengan seruan ”ياََََ اَ يها النس “ ( hai sekalian manusia) adalah Makkiyahah, kecuali sebuah ayat dalam surat al-Hajj, 22:1, yang dimulai dengan ” ياََََ اَ يها النس “ sedang ia turun di Madinah (madaniyah) 
2. setiap surah yang dimulai dengan huruf-huruf potong adalah Makkiyahah, kecuali surah al-Baqarah dan surah al-Imran, yang dimulai dengan huruf-huruf potong juga, akan tetapi turun di Madinah. 
3, setiap surah yang memuat kisah Nabi Adam bersama Iblis/Setan adalah Mkkiyah, kecuali kisah nabi Adam yang terdapat didalam surah al-Baqarah. 
4, Setiap surah yang menyebutkan masalah atau kisah-kisah umat terdahulu pada umumnya adalah Makkiyahah, ditambah dengan azab atau siksaan Tuhan yang ditimpakan kepada mereka. 
5. Pada umumnya surah-surah yang turun di Mekah, ayatnya pendek-pendek, gaya bahasa tegas, padat dan berisi, serta mempunyai nilai balaghah yang tinggi, seperti surah-surah yang terdapat dalam juz ‘Amma’ 
B. Ciri-ciri surah Madaniyah 
1. Setiap ayat yang dimulai dengan “يا ايها الذين امنوا” adalah madaniyah 
2. Setiap ayat yang membicarakan soal hukum, fardhu, dll., umumnya adalah Madaniyah 
3. Pada umumnya, ayat-ayat dan surah-surah madaniyah panjang-panjang, gaya bahasanya lebih bersifat yuridis, panjang dan lain-lain. 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa titik berat pembahasan baik dari segi cirri-ciri qat’iyah Makkiyah dan Madaniyahah, maupun cirri-ciri Aqlabiyah Makkiyah dan Madaniyahah berpijak pada persoalan Dhawabith dan Mumayyizat.

penjelasan ayat makkiyah dan madaniyah
Makkiyah dan Madaniyah (foto: Santrigaul.net)

BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan materi Makkiyah dan Maddaniyah yang telah diuraikan dalam makalah ini, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Makkiyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Mekah, walaupun sesudah nabi Muhammad berhijrah di Kota Mekah. 
2. Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Medinah sesudah Nabi Muhammad berhijrah, walaupun turunnya di kota Mekah. 
3. Kegunaan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah ialah untuk mengetahui tempat di mana ayat atau surat tersebut diturunkan, dan atau sebagai alat bantu dalam menafsirkan al-Qur’anul Karim. 
4. Tertib surat Makkiyah dan Madaniyah adalah terkandung maksud untuk menertibkan ayat-ayat atau surat-surat pada tempatnya, dimana seharusnya ayat atau surat tersebut di tempatkan, apakah ia sebagai Makkiyah atau Madaniyah. 
5. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, oleh para ulama menumpuh pada dua cara yaitu melalui metode Sima’I Naqli dan metode Qiyasi Ijtihadi. 
6. Ciri-ciri Qat’iyah Aghlabiyah adalah suatu kajian yang berpijak pada persoalan lafal, dan atau berpijak pada gaya bahasa suatu surat atau ayat dari pada Makkiyah dan Madaniyah 
7. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang jumlah surat Makiyah dan Madaniayah 

Daftar Pustaka
Ar-Rumi, Abdurrahman bin Fahd. Dirasat fi ‘Ulum Qur’an, diterjemahkan oleh Amirul Hasan dengan judul Ulumul Qur’an. Cet I. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1996. 
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Mahabits fi Ulumil Qur’an, ditejemahkan oleh Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, dengan judul Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Cet I. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002. 
Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir, Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang, 1954. 
Ash-Shalih, Subhi. Mahabits fi Ulumil-Qur’an, diterjemahkan oleh Tim Pustaka Firdaus dengan judul Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Cet. VIII; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 
Al-Qattan, Manna Khatil. Mahabits fi Ulumil Qur’an diterjemahkan oleh Mudzakir AS dengan judul Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Cet III. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1986. 
Mardan, al-Quran: sebuah pengantar memahami al-Quran secara utuh cet. I; Jakarta: pustaka mapan, 2009. 
Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an. Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Qur’an. Cet. I; Jakarta; Litera Antar Nusa, 1986. 
Sudarsono, SH. Filsafat Islam. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1997 
Syihab, Umar. Al-Qur’an dan Kekenyalan Hukum. Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993. 
Shihab, Quraish. Wawasan Al-Qur’an. Cet. I Bandung: Mizan, 1996. 
shihab Quraish. Sejarah dan Ulum Al-Qur’an, Cet. IV. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008 

Makalah ulumul Qur’an tentang Makkiyah dan Madaniyah ini telah dipublikasikan di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Inilah Macam-Macam Serta Kedudukan Fawatihus Suwar Menurut Beberapa Ulama

Problematika Hadits Maudhu (palsu) yang Harus Anda Ketahui