Tata Cara Sholat Jamak dan Qhasar (Taqdim & Takhir Sesuai Sunnah)

Tata Cara Sholat Jamak dan Qhasar

Last Updated on October 11, 2017 by Tongkrongan Islami

Tata Cara Sholat Jamak dan Qhasar – Secara bahasa jama’ diartikan dengan mengumpulkan, sedangkan secara istilah diartikan mengumpulkan dua sholat lima waktu yang dilakukan dalam satu waktu. Semisal menggabungkan dzuhur dan ashar, magrib dan isya berdasarkan ketentuan yang akan kami bahas pada paragraf-paragraf selanjutnya

Shalat jama’ terdiri dari dua macam, yaitu jamak taqdiem dan jamak ta’khir. Jama’ taqdiem adalah menggabungkan shalat antara shalat Dluhur dan Asar yang dilakukan pada waktu Dhuhur dan shalat Maghrib dan Isya’ yang dilakukan pada waktu Maghrib (baca: tuntunan sholat lengkap). Sedangkan jama’ ta’khir adalah menggabungkan shalat antara shalat Zhuhur dan Asar yang dilakukan pada waktu Ashar dan shalat Maghrib dan Isya’ yang dilakukan pada waktu Isya’.

Menurut Jumhur ulama’ selain Hanafiah berpendapat bahwa boleh menjama’ shalat dluhur dengan ’Ashar secara taqdiem pada waktu pertama (dluhur) dan ta’khir pada waktu yang kedua (ashar), shalat Maghrib dengan shalat Isya’ didalam safar yang panjang. Shalat Jum’at sama halnya dengan shalat Dluhur dalam jama’ taqdiem.

Tata Cara Menjamak Sholat Secara Taqdim dan Takhir sesuai Sunnah Nabi Muhammad SAW

Cara Jamak Taqdim

من حديث معاذ رضي الله عنه: أن النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب

Artinya; dari hadis muadz ra : Sesungguhnya Nabi saw pada perang Tabuk apabila melakukan perjalanan setelah Maghrib beliau mensegerakan shalat Isya’, lalu beliau melaksanakan shalat Isya’ bersama Maghrib. (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Daraqutni, Baihaqi, dan Ibnu Hibban dan ia menshahihkannya)

Syarat Jamak Taqdiem

  1. Berniat shalat jama’, artinya berniat jama’ taqdiem pada shalat yang pertama.
  2. Tertib. Dimulai pada shalat yang pertama (Maghrib atau Dluhur) sebagai shahibul wakt
    Dilakukan secara beruntun artinya, tidak dipisah oleh apapun dalam waktu yang lama dan seandainya dipisah oleh waktu yang lama walaupun ada uzur seperti pingsan atau lupa maka jama’nya tetap batal dan wajib mengakhirkan shalat Ashar atau Isya pada waktunya. Tapi apabila pemisahnya tidak terlalu lama, seperti adzan, iqamat atau bersuci, maka tidak mengapa. Sebagaimana terdapat dalam riwayat shahahaini, dari Usamah bahwa Nabi tatkala menjama’ shalat di Namirah beliau menyelingi dua shalat dengan Iqamat.
  3. Waktu shalat Dzuhur atau Magrib masih ada.
  4. Safar masih berlangsung sampai memasuki waktu shalat Ashar atau Isya’.

Cara Jamak Ta’khir

، فقال أنس: كان رسول الله إذا رحل قبل أن تزيغ -تميل ظهرا- الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب

Artinya : Anas Berkat: Adalah Rasulullah saw, apabila melakukan perjalan sebelum tergelincir matahari – masuk Dluhur- beliau mengakhirkan shalat Dluhur pada waktu Ashar, kemudian turun dan menjama’ keduanya, dan jika matahari telah doyong sebelum bepergian beliau shalat Dluhur dahulu kemudian berangkat. (Muttfaqun ‘Alaih)

ابن عمر فهو: أنه استُغيث على بعض أهله، فجدَّ به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل، فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله  كان يفعل ذلك إذا جدَّ به السير

Artinya: dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia dimintai pertolongan oleh salah seorang dari keluarganya, lalu ia bersungguh melakukan perjalanan, lalu ia mengakhirkan Maghrib sehingga tengelam cahaya kemerah-merahan, kemudia ia melaksanakan dan menjama’ keduanya. Kemudian ia mengkhabarkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah melakukan itu apabila mendapati (bersungguh) melakukan perjalanan. (HR. Tirmidzi)

Syarat Jamak Takhir

  1. Niat jama’ ta’khir sebelum memasuki shalat Dhuhur atau Maghrib.
  2. Safar masih berlangsung sampai memasuki waktu shalat Ashar atau Isya’.

Tata Cara Mengqhosor Sholat sesuai Sunnah Nabi SAW

Shalat qashar adalah shalat yang diringkas bilangan rakaatnya pada shalat fardlu yang mestinya empat rakaat dikerjakan dua rakaat saja. Shalat fardlu yang boleh diqashar hanya Dluhur, Ashar, dan ’Isya. Sedangkan Maghrib dan subuh tetap dikerjakan sebagaimana biasanya dan tidak boleh diqashar. Perintah shalat Qashar ini sebagaimana yang tertuang dalam beberapa dalil berikut:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِين

Artinya:”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS an-Nisaa’ 101).

مِن حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر

Dari ‘Aisyah ra berkata : “Awal diwajibkan shalat adalah dua rakaat, kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan ( 4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar)”(Muttafaqun ‘alaihi)

Dari ‘Aisyah ra berkata:” Diwajibkan shalat 2 rakaat kemudian Nabi hijrah, maka diwajibkan empat rakaat dan dibiarkan shalat safar seperti semula (2 rakaat)” (HR Bukhari)

Dalam riwayat Imam Ahmad menambahkan : “Kecuali Maghrib, karena Maghrib adalah shalat witir di siang hari dan shalat Subuh agar memanjangkan bacaan di dua rakaat tersebut.

Catatan: Sholat Qhasar hanya dibolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan dengan ketentuan khusus. Tidak boleh dilakukan karena sebab lain. Baca selengkapnya penjelasan di bawah ini.

Sebab-Sebab Dibolehkannya Menjamak Sholat Lima Waktu

Orang-orang yang membolehkan jama’ baik secara taqdiem maupun ta’khir sepakat tentang akan adanya jama’ dalam tiga hal yaitu, safar, sakit, hujan, dan semisalnya seperti dingin, berembun, dan berlumpur yang tebal.

1. Sholat dijamak karena Safar

Safar secara bahasa berarti: Melakukan perjalanan, lawan dari iqomah. Orangnya dinamakan musafir lawan dari muqim. Sedangkan secara istilah, safar adalah: Seseorang keluar dari daerahnya dengan maksud ke tempat lain yang ditempuh dalam jarak tertentu.

Jadi seseorang disebut musafir jika memenuhi tiga syarat, yaitu: Niat, keluar dari daerahnya dan memenuhi jarak tertentu. Jika seseorang keluar dari daerahnya tetapi tidak berniat safar maka tidak dianggap musafir.

Begitu juga sebaliknya jika seorang berniat musafir tetapi tidak keluar dari daerahnya maka tidak dianggap musafir. Begitu juga jarak yang ditempuh menentukan apakah seseorang dianggap musafir atau belum, karena kata safar biasanya digunakan untuk perjalanan jauh.

Jama’ antara dua shalat, pada waktu safar dibolehkan. Shalat yang boleh dijama’ adalah shalat Dluhur dengan Ashar, dan shalat Maghrib dengan Isya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ غَابَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Muadz bin Jabal:”Bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat maka menjama’ shalat antara Dluhur dan Ashar. Dan jika sudah dalam perjalanan sebelum matahari condong, maka mengakhirkan shalat Dluhur sampai berhenti untuk shalat Ashar. Dan pada waktu shalat Maghrib sama juga, jika matahari telah tenggelam sebelum berangkat maka menjama’ antara Maghrib dan ‘Isya. Tetapi jika sudah berangkat sebelum matahari matahari tenggelam maka mengakhirkan waktu shalat Maghrib sampai berhenti untuk shalat Isya, kemudian menjama’ keduanya” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Seorang musafir mendapatkan rukhsoh dari Allah swt dalam pelaksanaan shalat. Rukhsoh tersebut adalah: Mengqashar shalat yang bilangannya empat rakaat menjadi dua, menjama’ shalat Zluhur dengan Ashar dan Maghrib dengan ‘Isya, shalat di atas kendaraan, tayammum dengan debu/tanah pengganti wudhu dalam kondisi tidak mendapatkan air dll.

Para ahli ilmu bersepakat untuk mengqashar shalat bagi musafir baik perjalanan yang wajib seperti haji, jihad, hijrah, dan umrah atau yang mustahab seperti mengunjungi saudara, menjenguk orang sakit, berkunjung ke salah satu dari dua mesjid; mesjid Madinah dan Aqsha’, mendatangi orang tua atau yang mubah seperti, tamasyah, pertunjukan (show), perdagangan atau yang dimakruhkan

Mengqhasar Sholat bagi Musafir

Apakah seorang musafir diharuskan menqashar secara syar’i atau hanya berupa pilihan antara qashar dan menyempurnakan (itmam), kemudian manakah yang lebih baik antara qashar dan tidak (itmam)

Beragam pendapat para Fuqaha tentang hal ini, diantaranya adalah wajib, sunah, dan rukhsoh yang dipilih seorang musafir:

Hanafiah berpendapat bahwa qashar adalah wajib-azimah. Diwajibkan di setiap shalat yang beraka’at empat untuk mengqashar menjadi dua raka’at, tidak boleh menambahnya dengan sengaja.

وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

Dari Ibnu ’Abbas ra berkata : “Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian pada shalat hadhar (tidak safar) empat rakaat, dan di dalam safar dua rakaat (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar)”. (HR Muslim)

Malikiyah berpendapat atas pendapat yang paling masyhur dan paling rajih; bahwa qashar itu sunah muakkad karena perbuatan Nabi, karena Nabi di dalam safar-safarnya selalu tidak menyempurnakan shalat atau mengqashar.

Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qashar itu rukhsoh atas pilihan, artinya boleh menyempurnakan dan mengqashar, tapi mengqashar lebih baik secara mutlaq menurut Hanabilah dan syafi’iyah atas pendapat yang masyhur lebih baik menyempurnakan apabila terdapat pada dirinya kesusahan (tidak tenang) apabila qasharnya. (Fiqh Islam: 1339-1340)

Hikmah adanya shalat qashar bagi musafir adalah untuk menolak atau menghindari kesulitan yang terkadang dihadapi musafir di perjalanan. Dan sebab disyariatkannya qashar adalah karena dalam perjalanan yang panjang menurut Jumhur selain Hanafiyah.

Berapakah Jarak tempuh untuk pelaksanaan Sholat Qosor Berdasarkan tuntunn Nabi SAW?Seorang musafir dapat mengambil rukhsoh shalat dengan mengqashar dan menjama’ jika telah memenuhi jarak tertentu.

Rukhsoh ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya: Dari Yahya bin Yazid al-Hana’i berkata, saya bertanya pada Anas bin Malik tentang jarak shalat Qashar ? “Anas menjawab:” Adalah Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat” (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda:” Wahai penduduk Mekkah janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari 4 burd dari Mekah ke Asfaan” (HR at-Tabrani, ad-Daruqutni, hadis mauquf)

“Dari Ibnu Syaibah dari arah yang lain berkata:”Qashar shalat dalam jarak perjalanan sehari semalam”

“Adalah Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas ra mengqashar shalat dan buka puasa pada perjalanan menepun jarak 4 burd yaitu 16 farsakh”.

Ibnu Abbas menjelaskan jarak minimal dibolehkannya qashar shalat yaitu 4 burd atau 16 farsakh. 1 farsakh = 5541 M sehingga 16 Farsakh = 88,656 km. Dan begitulah yang dilaksanakan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan hadis Ibnu Syaibah menunjukkan bahwa qashar shalat adalah perjalanan sehari semalam. Dan ini adalah perjalanan kaki normal atau perjalanan unta normal. Dan setelah diukur ternyata jaraknya adalah sekitar 4 burd atau 16 farsakh atau 88,656 km. Dan pendapat inilah yang diyakini mayoritas ulama seperti imam Malik, imam asy-Syafi’i dan imam Ahmad serta pengikut ketiga imam tadi.

Kesimpulan: Jarak dibolehkannya seseorang mengqashar dan menjama’ shalat, menurut jumhur ulama; yaitu pada saat seseorang menempuh perjalanan minimal 4 burd atau 16 farsakh atau sekitar 88, 656 km.

Berapa lamakah waktu yang dibolehkan dalam Mengqoshor Sholat?Jika seseorang musafir hendak masuk suatu kota atau daerah dan bertekad tinggal disana maka dia dapat melakukan qashar dan jama’ shalat.

Menurut pendapat imam Malik dan Asy-Syafi’i adalah 4 hari, selain hari masuk kota dan keluar kota. Sehingga jika sudah melewati 4 hari ia harus melakukan shalat yang sempurna. Adapaun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar.

Berkata Ibnul Qoyyim:” Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat”. Disebutkan Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari:” Rasulullah SAW melaksanakan shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna”.

2. Sholat Dijamak Karena Sakit

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim di atas serta yang diriwayatkan Muslim, Nasa’i, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dengan teks hadis

عن ابن عباس قال :صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم, الظهر والعصر جميعا بالمدينة فى غير خوف ولا سفر, قال ابو الزبير : فسالت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سالت ابن عباس كما سالتنى فقل : ارادا ان لايحرج احدا من امتى

Dari Ibnu Abbas ia berkata: “Rasulullah saw pernah shalat di Madinah dengan menjama’kan Dluhur dan ashar tidak dalam keadaan takut dan perjalanan. Abu az-Zubaer salah seorang perawi tersebut berkata : “saya bertanya kepada Said mengapa Rasulullah berbuat demikian maka Said menjawab saya pernah menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Ibnu Abbas. Ia menjawab Rasulullah ingin agar tidak memberatkan ummatnya.”

Para ulama berbeda pendapat tentang interpretasi terhadap hadis ini dan dan tentang kebolehan menjamak shalat tanpa uzur imam an-Nawawi menyebutkan beberapa pendapat :

Tirmizdi mengatakan tidak terdapat dalam kitab saya suatu hadis yang disepakati untuk tidak diamalkan yaitu hadis Ibnu Abbas tentang shalat jamak di Madinah tanpa adanya keadaan takut atau hujan. Kemudian an-Nawawi membenarkan pendapat at-Tirmizdi mengenai hadis Ibnu Abbas.

Ada pula yang menafsirkan sebagai jama’ pada pertemuan dua waktu, yaitu beliau mengakhirkan shalat pertama pada penghujung waktunya dan segera memulai shalat kedua pada awal waktunya.

Ada pula yang mentakwil hadis ini dengan sakit. Artinya, jamak boleh dilakukan ketika berada di tempat (tidak musafir) apabila dalam keadaan sakit. an-Nawawi memilih pendapat ini.

Sebagaian ulama membolehkan jama’ tanpa uzur kalau ada keperluan penting sepanjang tidak dibiasakan terus menerus. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Sirin, Asyhab dari mazhab Maliki, al-Qaffal dan as-Syasyi al-Kabiri dari mahzab Syafi’i, dan segolongan ahli hadis dan ini dipilih oleh Ibnu al-Munzir.

Ibnu mundzir mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mentakwil hadis Ibnu Abbas itu dengan uzur tertentu, karena Ibnu Abbas sendiri menegaskan maksud Rasulullah melakukan yang demikian, yaitu untuk memberikan kelapangan pada umatnya.

Catatan. Bahwa hadis tentang jamak shalat bukan dalam perjalanan itu tidak dilakukan dengan qasar, jadi hanya jama’ saja. (Tanya Jawab Tim Tarjih) Adapun orang sakit, seperti sakit perut atau semisalnya boleh melakukan jama’, tidak denagn qasar (ringkas). Sebagai pilihan boleh melakukan shalat yang pertama (Dhuhur atau Maghrib) diakhir waktu, kemudian kemudian melakukan shalat yang kedua (Ashar atau Isya’) di awal waktu. Untuk menghilangkan kesusahan.

Barang siapa takut akan pingsan, pusing, demam, pada waktu shalat yang kedua (Ashar atau Isya’) maka shalat yang kedua itu dimajukan ke shalat yang pertama (Dhuhur atau Maghrib), jama’ taqdiem.

Sebagai kongklusi dari jama’ bagi orang yang sakit itu sesungguhnya shalat yang dijama’ disebabkan takut akan tidak sadar (hilang akal), atau apabila jama’ itu lebih menolong dan memudahkan dan waktunya pada shalat yang pertama atau secara taqdiem. (Fiqh Islam wa Adillatuhu)

3. Sholat Dijama Karena Hujan atau Dingin, Berembun, berlumpur.

Orang yang menghadapi hal di atas boleh melakun jama’ taqdiem saja tentunya hanya bagi orang yang melakukan shalat Maghrib dan Isya’ secara jama’ah di masjid. Walaupun hujan berhenti setelah adanya rukhsah boleh melanjutkan jama’.

Setelah jama’ telah dilakukan jama’ah pulang ke rumah masing-masing tanpa melakukan shalat nawafil (rawatib) karena pada saat itu dimakruhkan, sehingga tidak ada nawafil setelah jama’ di masjid.

Tidak boleh melakukan jama’ ini bagi orang yang bertetangga dengan mesjid (dekat dengan masjid) jika tidak melakukan shalat jama’ah, walau disebabkan karena sakit atau perempuan perempuan yang tidak takut fitnah apabila keluar untuk jama’ah. Tidak pula bagi orang yang shalat di masjid sendirian kecuali apabila ia seorang imam shalat. (Fiqh Islam wa Adillatuhu)

Melakukan shalat jama’ karena hujan, bukan karena sebab ada hujan turun kita dapat melakukan shalat jama’, tetapi merupakan hukum rukhsoh. Artinya kemurahan bagi orang yang bisa melakukan shalat berjama’ah di masjid. Tidak untuk orang yang shalat di rumah. Dengan dalil:

Hadis Rasulullah dengan riwayat Bukhari: Bahwa Nabi saw menjama’ antara shalat Magrib dengan Isya’ pada suatu malam turun hujan lebat. (HR. Bukhari) (Tanya Jawab Tim Tarjih)

4. Sholat dijamak Karena Ada Hajat

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim :

جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر. رواه مسلم

Komentar Ibnu ‘Abbas ketika ditanya apa yang dimaksud dengan melakukan seperti itu, ia menjawab untuk tidak menyempitkan umatnya. Tentu saja hal itu karena Nabi menghadapi hal yang penting dan tidak menjadi kebiasaan.

Baca Juga:

  1. Panduan Lengkap Tata Cara Sholat Berjamaah Sesuai Sunnah Nabi SAW
  2. Tata Cara Sholat Dhuha: Waktu, Jumlah Rakaat & Doa Sholat Dhuha.

Sholat di jamak karena haja juga diperkuat oleh riwayat riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Ibnu ’Abbas:

ان النبى صلى الله عليه و سلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا, الظهر والعصر والمغرب والعشاء

Bahwa Nabi saw shalat di halaman kota Madinah tujuh raka’at. Dzuhur dengan Asar dan Magrib dengan Isya’.(HR. Muslim).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tata Cara Sholat Berjamaah

Panduan Lengkap Tata Cara Sholat Berjamaah Sesuai Sunnah Nabi SAW

Pepatah Arab

80+ Teks Pepatah Arab – Kumpulan Peribahasa Berbahasa Arab