Perintah Menunaikan Zakat Fitrah dalam al-Qur’an dan Hadis

Last Updated on August 18, 2017 by Tongkrongan Islami

Tongkrongan Islami – Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan adanya perintah menunaikan zakat fitrah, baik di dalam al-Quran maupun Hadis. Diantara dalil yang menganjurkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah :

1. Firman Allah Ta’ala “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat” (Al-A’la: 14-15)

2. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, ia berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar (zakat fituah tersebut) ditunaikan sebelum orang-orang melakukan shalat ‘Id (hari Raya)”  (Muttafaq ‘Alaih)

Setiap muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dalam tanggungannya sebanyak satu sha’  (+- 3 kg) dari bahan makanan yang berlaku umum di daerahnya.

Zakat tersebut wajib baginya jika masih memiliki sisa makanan untuk diri dan keluarganya selama sehari semalam. Zakat tersebut lebih diutamakan dari sesuatu yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin.

Adapun waktu pengeluarannya yang paling utama adalah sebelum shalat ‘Id, boleh juga sehari atau dua lari sebelumnya, dan tidak boleh mengakhirkan mengeluaran zakat fitrah setelah hari Raya. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fihrah sebagai penyuci orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian makan kepada fakir miskin.

“Barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ‘Id, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang membayarkannya setelah shalat ‘Id maka ia adalah sedekah biasa. “(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Sebagian ulama berpendapat Zakat fitrah tidak boleh diganti dengan nilai nominalnya(*),(*)”’ Berdasarkan hadits Abu Said Al Khudhri yang menyatakan bahwa zakat fithrah adalah dari lima jenis makanan pokok (Muttafaq ‘Alaih). Dan inilah pendapat jumhur ulama.

Selanjutnya sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan pokok masing-masing negeri. Pendapat yang melarang mengeluarkan zakat fithrah dengan uang ini dikuatkan bahwa pada zaman Nabi shallallahu hlaihi wasallam juga terdapat nilai tukar (uang), dan seandainya dibolehkan tentu beliau memerintahkan mengeluarkan zakat dengan nilai makanan tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya. Adapun yang membolehkan zakat fithrah dengan nilai tukar adalah Madzhab Hanafi.

Zakat fitrah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada fakir miskin atau wakilnya. Zakat ini wajib dibayarkan ketika terbenamnya matahari pada malam ‘Id. Barangsiapa meninggal atau mendapat kesulitan (tidak memiliki sisa makanan bagi diri dan keluarganya, pen.)

Baca Artikel Zakat Lainnya:

  1. Zakat Pekerjaan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Profesi
  2. Zakat Harta: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Mal
  3. Zakat Usaha: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Transportasi
  4. Zakat Nafs: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Fitrah
  5. Zakat Tumbuh-tumbuhan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Hasil Pertanian
  6. Zakat Binatang Ternak: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Hewan
  7. Zakat Perdagangan: Ketentuan Nisab dan Perhitungan Zakat Perniagaan

Sebelum terbenamnya matahari, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Tetapi jika ia mengalaminya seusai terbenam matahari, maka ia wajib membayarkannya (sebab ia belum terlepas dari tanggungan membayar fitrah).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hadis Nabi Muhammad Saw Tentang Puasa

Kutipan Hadis Nabi Muhammad Saw Tentang Puasa

Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah

Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah